Kurs Online Profesjonalna obsługa biura z elementami kadr i płac 8 dni

825.00

Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu  do pełnienia funkcji na stanowisku pracownik biurowy, pracą z działami kadr i płac oraz umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się programami Płatnik i Optima. Kurs jest przygotowany i prowadzony  w oparciu o najnowsze obowiązujące przepisy.

Wyczyść

Opis

Kurs Online Profesjonalna obsługa biura z elementami kadr i płac 8 dni

Opis Kursu Profesjonalna obsługa biura z elementami kadr i płac online

Metody wykorzystywane przez trenerów na szkoleniu online:

 • prezentacja,
 • wykład,
 • praca warsztatowa z komputerem – programy Płatnik i Optima,
 • ćwiczenia.

Na szkoleniu online zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę w wersji elektronicznej,
 • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek.

Kurs Online Profesjonalna obsługa biura z elementami kadr i płac w Krakowie 8 dniowe trwa 64 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu, podczas których zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna.

Kurs Szkolenie Online odbywa się w godzinach od 9:00 do 16:00.

Szkolenia online zdalne odbywają się w grupie 5 osobowej.

Firma PeZet zapewnia narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć.

Usługi realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym to usługi odbywające się z wykorzystaniem połączenia online podczas którego trener prowadzi usługę w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie usługi tak jak podczas szkolenia w formie stacjonarnej.

 

Wejdź i zobacz jak obniżyć cenę szkolenia 

Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zobacz nasze aktualności i konkursy na Facebook

 

Do kogo skierowany:

Skierowany jest do osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę pozwalającą na prowadzenie biura wraz z elementami kadr i płac

Cel kształcenia:

Przygotowanie uczestników kursu  jako  przyszłych pracownik biurowy oraz działami kadr i płac umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się programami. Kurs jest przygotowany i prowadzony  w oparciu o najnowsze obowiązujące przepisy.

Sposób sprawdzania efektów nauczania.

Kurs Profesjonalna obsługa biura z elementami kadr i płac w Krakowie 8 dni będzie zakończony egzaminem sprawdzającym część teoretyczną oraz część praktyczną.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

TREŚĆ  KSZTAŁCENIA  W  ZAKRESIE  POSZCZEGÓLNYCH  ZAJĘĆ  EDUKACYJNYCH

 

I Obsługa biura

1.Organizacja pracy biura i planowanie (14h)

 • Schemat organizacyjny,
 • Zadania sekretariatu
 • Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji
 • Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt
 • Korespondencja biurowa i redagowanie pism i listów (zajęcia komputerowe)

2.Umiejętności interpersonalne w pracy biurowej (8 h)

 • Komunikacja interpersonalna w firmie .
 • Kontakt z klientem
 • Zasady autoprezentacji  w kontakcie z klientem
 • Sztuka skutecznego komunikowania się przez telefon

3. Urządzenia biurowe oraz poczta elektroniczna ( 2h)

 • Zarządzanie pocztą elektroniczną
 • Omówienie najczęstszych urządzeń biurowych występujących w biurze ( urządzenia wielofunkcyjne, bindowanie, laminatory, drukarki, itp.)

II. Kadry

1.Podstawowe pojęcia związane z prawem pracy( 4 h)

 • Proces rekrutacyjny
 • Obowiązki pracodawcy wobec nowozatrudnionych
 • Dokumentacja związana z zatrudnianiem pracownika
 • Zasady prowadzanie akt osobowych pracownika
 • Inna dokumentacja pracownicza związana ze stosunkiem pracy
 • Prawa i obowiązki pracownika
 • Wewnątrzzakładowe źródła prawa – regulaminy zakładowe
 • Rodzaje umów o pracę
 • Ochrona danych osobowych

2.Czas pracy ( 4 h)

 • Ogólne pojęcia z zakresu czasu pracy
 • Praca w godzinach nocnych
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Przerwy wliczane do czasu pracy
 • Ewidencja czas u pracy

3.Urlopy wypoczynkowe ( 4 h)

 • Wymiar urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, szkoleniowego
 • Zasady udzielania urlopów

4.Zasady rozliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy (8 h)

 • Podstawowe pojęcia związane z wynagrodzeniem
 • Systemy wynagrodzeń
 • Elementy składowe wynagrodzenia za czas wykonywania pracy
 • Elementy składowe wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy (urlopy, zasiłki)
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • Fundusz Pracy i FGŚP
 • Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy

5.Lista płac ( 4 h)

 • Lista płac pracowników
 • Potrącenia na liście płac

6.Zakończenie stosunku pracy (4 h)

 • Sposoby rozwiązania umowy o pracę
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • Świadectwo pracy
 • Pozostałe zagadnienia związane z rozwiązaniem umowy o pracę.

7.Prawo cywilne (4 h)

 • Rodzaje umów cywilnoprawnych
 • Obowiązki wobec ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych
 • Rozliczenie z Urzędem Skarbowych z tytułu umów cywilnoprawnych
 • Zakończenie umów cywilnoprawnych.

8.Obsługa programu „Płatnik” (8 h)

 • Obsługa dokumentów ubezpieczeniowych w programie PŁATNIK
 • Obsługa dokumentów rozliczeniowych
 • Sprawozdawczość ZUS

 

Zobacz również inne nasze Szkolenia Online Księgowo-Kadrowe:

 

Kraków | Warszawa | Katowice | Kielce | Rzeszów | Lublin | Wrocław | Bydgoszcz | Zielona Góra| Łódź | Opole | Białystok | Gdańsk | Olsztyn | Szczecin | Poznań

Kurs Online Profesjonalna obsługa biura z elementami kadr i płac 8 dni | Kurs Zdalny Profesjonalna obsługa biura z elementami kadr i płac 8 dni

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia

Zapytaj o termin