Regulamin

Regulamin Firmy PeZeT Szkolenia Marcin Żurek

TERMINY PODSTAWOWE:

1. Usługodawca – firma PeZeT Szkolenia Marcin Żurek świadcząca usługi
2. Klient – osoba korzystająca z usług firmy PeZeT Szkolenia Marcin Żurek
3. Klient indywidualny – osoba indywidualna korzystająca z usług firmy PeZeT Szkolenia Marcin Żurek
4. Firma – firma korzystająca z usług firmy PeZeT Szkolenia Marcin Żurek
5. Szkolenie otwarte – szkolenie na terenie organizowanym przez firmę PeZeT Szkolenia Marcin ŻurekPPeZeT Szkolenia Marcin Żurek
6. Szkolenie zamknięte – szkolenie na terenie Firmy/ u Klienta

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługodawca organizuje szkolenia oraz kursy dla Klientów indywidualnych oraz Firm.
2. Formularz zgłoszeniowy jest umową zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
3. Usługodawca zapewnia materiały szkoleniowe i imienne certyfikaty uczestnictwa dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu organizowanym przez firmę PeZeT Szkolenia Marcin Żurek
4. Oferty szkoleniowe dla Firm przygotowane są indywidualnie.
5. Na życzenie klienta wystawiamy Fakturę Proforma

II. CENA SZKOLENIA

1. Cena za szkolenia podana jest na stronie internetowej Usługodawcy www.pezet.edu.pl przy każdym ze szkoleń.
2. Cena szkolenia dla Firm uzależniona jest od ilości osób uczestniczących w szkoleniu.
3. Cena szkolenia otwartego stacjonarnego uzależniona jest od wyboru opcji szkolenia dostępnej na stronie każdego szkolenia stacjonarnego.

III. ZAPISY NA SZKOLENIE

1. Rezerwacja miejsca następuje w momencie przyjęcia praz Usługodawcę prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.pezet.edu.pl/formularz-zgloszeniowy-online/ .
2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta o przyjęciu formularza w terminie do 3 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
4. Szkolenia otwarte stacjonarne zostają uruchomione w momencie zgłoszenia się minimum 4 osób.
5. Możliwe jest uruchomienie szkolenia otwartego stacjonarnego oraz weekendowego również w przypadku zgłoszenia się minimum 3 osób, jednakże cena szkolenia jest wyższa od podanej na stronie ceny podstawowej.
6. Klient może ubiegać się o zmianę terminu szkolenia otwartego jednak Usługodawca nie ma obowiązku zgadzać się na proponowany przez Klienta nowy termin szkolenia. Ponadto Klient zostaje obciążony kosztami związanymi ze zmianą terminu takimi jak na przykład zatrudnienie trenera w innym terminie.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany daty terminu szkolenia bez pociągania Klienta do dodatkowych opłat w uzasadnionych przypadkach, takich jak:
 choroba trenera prowadzącego szkolenie
 nie uzbieranie się minimalnej liczby osób na szkolenie.
8. W przypadku odwołania szkolenia Usługodawca zobowiązuje się poinformować o tym Klienta w terminie do 5 dni roboczych od planowanej daty szkolenia.

 

IV Reklamacja

1.Reklamacje merytoryczne szkolenia powinny być zgłaszane w trakcie szkolenia

  • drogą elektroniczną wysyłając e-mail
  • pisemnie

2.Reklamacje merytoryczne szkolenia zgłaszane po zakończeniu szkolenia nie są uwzględniane

V. PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE

1. Płatność za szkolenie dokonuje się na konto bankowe w mBank o numerze 19 1140 2004 0000 3802 7807 3991 firmy PeZeT Szkolenia Marcin Żurek w tytule podając nazwę szkolenia, imię i nazwisko Klienta oraz nr faktury
2. Płatność za szkolenie można dokonać:
 za pośrednictwem przelewy24
 kartą płatniczą
 przelewem tradycyjnym
3. Klient indywidualny zobowiązany jest do zapłaty za szkolenie nie później niż na 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia szkolenia, tak aby data zaksięgowania nie przekraczała 3 dni od daty rozpoczęcia szkolenia.
4. Firma może dokonać opłaty za szkolenie przed rozpoczęciem szkolenia lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
5. W przypadku gdy szkolenie nie zostanie otwarte ze względu na zbyt małą liczbę chętnych Usługodawca zobowiązuje się odesłać opłatę za szkolenie w terminie nie później niż 5 roboczych od momentu poinformowania o odwołaniu szkolenia.

6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VI. WARUNKI ODSTĄPENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 7 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia na które był zgłoszony. W tej sytuacji Klient nie ponosi odpowiedzialności za odstąpienie od umowy.
2. W przypadku jeżeli klient odstępuje od umowy w terminie do 7 dni a dokonał już opłaty, to zostanie ona odesłana w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o rezygnacji.
3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych zostaje pobrana opłata wynosząca równowartość całego szkolenia.
4. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy należy przesłać mailowo na adres biuro@pezet.edu.pl . Inne formy zawiadamiania o rezygnacji nie będą uznawane.

VII. VOUCHERY

1. Voucher szkoleniowy można zamówić:
 mailowo: biuro@pezet.edu.pl
 poprzez stronę internetową: www.pezet.edu.pl .
2. Na Voucher szkoleniowy obowiązuje regulamin dotyczący szkoleń otwartych stacjonarnych i weekendowych oraz zamkniętych dla Firm
3. Vouchery szkoleniowe dotyczą konkretnych szkoleń, które obowiązuje niniejszy regulamin.
4. Voucher szkoleniowy jest wysłany do klienta dopiero po uprzednim uiszczeniu opłaty i zaksięgowaniu jej przez bank Usługotawcy.
5. Po uiszczeniu opłaty przez Klienta Voucher zostaje opieczętowany i wysyłany listem poleconym priorytetowym za potwierdzeniem odbioru.
6. Voucher szkoleniowy ważny jest przez 12 miesięcy od daty zakupu.
7. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta Voucher nie zostanie wykorzystany zostaje zwrócona wpłacona kwota lub wydłużony okres ważności Vouchera
7a. Przyczyny niezależne od klienta o których mowa w pkt. 7 to:
 nie uzbieranie się wystarczającej liczby osób na szkolenie w okresie ważności szkolenia
 odwołanie szkolenia
 brak dostępności trenera, w tym zachorowanie trenera
8. Voucher może zostać wykorzystany przez osobę kupującą lub osobę dla której został podarowany / Voucher może zostać wykorzystany przez osobę której imię i nazwisko widnieje na Voucherze.

VIII. RABATY

1. Rabaty na szkolenie zostają udzielone od ceny podstawowej podanej na stronie przy każdym szkoleniu.
2. Rabaty na szkolenie nie sumują się.
3. Rabaty na szkolenie przedstawione są na stronie www.pezet.edu.pl/rabaty-na-szkolenie
4. Rabat na szkolenie w przypadku studentów zostaje udzielony na podstawie ważnej legitymacji studenckiej
5. Rabaty o których mowa w niniejszym punkcie zostają udzielone po przesłaniu na adres mailowy skanu dokumentu upoważniającego do zniżki

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. PeZeT Szkolenia Marcin Żurek zastrzega sobie prawo do materiałów autorskich, które Klient otrzymuje podczas szkolenia, dlatego kopiowanie ich, użyczanie czy też odpłatne udostępnianie innym osobom jest zabronione.
2. PeZeT Szkolenia Marcin Żurek nie ponosi odpowiedzialności w razie wystąpienia błędów w materiałach szkoleniowych.