KFS

Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Firma PeZet Szkolenia Marcin Żurek oferuje pomoc pracodawcom przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ramach pomocy oferujemy:

– pomoc przy kompletowaniu dokumentów wymaganych przez powiatowy urząd pracy

– pomoc przy wypełnianiu wniosku

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00149/2018

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy wydzielona część Funduszu Pracy, która jest przeznaczony na dofinansowanie w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Pracodawca starający się o dofinansowanie musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. Mikroprzedsiębiorstwa mogą z KFS sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego.

Całość dofinansowania ze środków KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być dofinansowane z KFS

  1. określone potrzeby firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
  2. kursy i studia podyplomowe
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

W celu uzyskania dofinansowania, pracodawca chcący inwestować w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Formularze wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie powinny być dostępne na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy.

Wnioski pracodawców o dofinansowanie kształcenie ustawicznego są przyjmowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Realizacja wniosków możliwa jest do wysokości limitów środków KFS, jakim dysponuje  powiatowy urząd pracy.

 Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego więcej informacji na stroniehttp://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 
Szkolenie organizujemy w lokalizacji wskazanej przez klienta oraz w takich lokalizacjach jak:
Kraków | Warszawa | Katowice | Kielce | Rzeszów | Lublin | Wrocław | Bydgoszcz | Zielonagóra | Łódź | Opole | Białystok | Gdańsk | Olsztyn | Szczecin | Poznań |